حمایت مالی سال 1396
 مقطع کارشناسی ارشد 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1

مجید  ضرابیان

کشف الگوی تحلیل خدمات و هزینه های بیمه ای خدمات درمانی با استفاده از داده کاوی

مهندسی صنایع

صنایع

دانشگاه یزد