حمایت مالی سال 1393
    مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1.

سمیه صدیقی

امکان سنجی اجرای بیمه پایه سلامت در ایران با تاکید بر اصل پوشش بیمه همگانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت درمان

آزاد اسلامی واحد فارس

2.

محمد حسین پور

بررسی رابطه بین دورکاری و هویت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی"

مدیریت

منابع انسانی

آزاد اسلامی

3

امید رحمانی 

بررسی عوامل موثر در افزایش تمایل مردم به اخذ پوشش بیمه درمانی(مورد مطالعه شهر قزوین)

مدیریت

بیمه

آزاد اسلامی  ابهر    مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1.

مرتضی مجاهدی

بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعیین روایی ملمس و هیئت بنیه اعضاء

طب سنتی

طب سنتی

شاهد