حمایت مالی سال 1394
  مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام و
نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1.


طاهره شریفی

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین ترافیکی در ایران: چالش ها  و راهکار

مدیریت

خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی

کرمان

2.

مهدی قاسمی

شناسایی ورتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان وراهکارهای پیشگیری از آن در استان قم

مدیریت

مدیریت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی نراق

3

سید علی مدنی

بررسی رابطه عدالت سازمانی ورفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان سازمان بیه سلامت ایران

مدیریت

تحقیقات آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

4

حسینعلی انصاری فرد

بررسی رابطه بین سکوت سازمانی وعملکرد کارکنان به واسطه رهبری اخلاقی در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان وادارات تابعه شهرستانی

مدیریت اجرایی

استراتژیک

دانشگاه علوم تحقیقات گلستان

5


مصطفی نسیمی

بررسی وضیعت کیفیت خدمات درمانی بیمه سلامت ایران از دیدگاه مشتریان بر اساس الگوی سرو کوال

مدیریت دولی

تحول

دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

6


کورش فلاحی

بررسی رابطه بازاریابی داخلی وادراک مشتری از عدالت در اداره بیمه سلامت شهرستان سنندج

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

7


بشیر کاظمی

بررسی عوامل موثر بر پذیریش بیمه الکترونیک در میان مشتریان ادراه بیمه سلامت شهر سنندج

مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

8


نوشین زهتاب

تحلیل هزینه اثر بخشی غربالگری سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی در متاطق تحت پوشش پزشک خانواده شهرستان کرمان

اقتصاد بهداشت

--

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

9 الهام پناهی زاده بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد مالی و ارتقاء کیفیت خدمات مدیریت دولتی مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات شاهرود

 

    مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

    1

امیر ویانچی

تدوین واولویت بندی معیارهای موثر در پذیریش داروها در تعهدات بیمه های پایه خدمات درمانی وپیشنهاد مدل مناسب پذیرش دارو

اقتصاد ومدیریت دارو

--

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 آیسان  نوزاد تبیین عرق النسا و بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی طب سنتی طب سنتی دانشگاه شاهد