ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی میزان بهره مندی بیمه شدگان طرح بیمه سلامت ایرانیان از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن

دکتر شیرین نصرت نژاد

2

طراحی مدل برای شناسایی و بررسی شیوع و شدت تقاضای القایی و ارائه راهکارهای کاهش آن در بین پزشکان متخصص شهر اصفهان درسال 1394

دکتر مهدی نعمت بخش