نشست تخصصی سال 1395

ردیف

موضوع

سخنران

تاریخ برگزاری

 

1

چالش های اجرای پزشک خانواده در نظام سلامت ایران

خانم آذر محمدی

 1395/6/9


2


بررسی آزمایشات غربالگری پیش ازتولد مادران و مقایسه آن با نتایج کاریو تیپ جنین


آقای دکتر مجتبی بکتاشیان 

10‏/8‏/1395

3

بررسی فراوانی و علل ارجاع بیماران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت به سطح دوتوسط پزشکان خانواده در منطقه مراغه و شبستردر سه ماه دوم 1394

 

آقای یونس تقوی

24‏‏/8‏‏/1395


4


تولیت در نظام سلامت (از نظر تا عمل)

آقای دکتر حسن زاده                      

   (رئیس محترم هیئت مدیره سازمان )

1395/10/4


5

 

حقوق سلامت : مبانی و مفاهیم

خانم دکتر فاطمه کوکبی    

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد)

1395/11/11

6

بررسی کیفیت و قیمت پروتزهای آرتروپلاستی لگن، زانو به منظور خرید راهبردی از شرکت های تجهیزات پزشکی

آقای دکتر منصور غزاله و آقای امیر ندرلو

1395/12/15

7

اصلاحات نظام پرداخت با تاکید بر پرداخت برای عملکرد

آقای دکتر سید معاون رضوی

( استاد برجسته دانشگاه براندیس آمریکا)

1395/12/18