مطالعات کاربردی خاتمه یافته سال های (1385-1389) 
به صورت هشت جلد کتاب تحت عنوان کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی در کتابخانه سازمان جهت استفاده و بهره‌برداری علاقه‌مندان در دسترس می‌باشد.

جلد اول کارنامه مطالعات کاربردی سال 88-1385                                   جلد اول کارنامه مطالعات کاربردی سال 89-1388

جلد دوم کارنامه مطالعات کاربردی سال 88-1385                                   جلد دوم کارنامه مطالعات کاربردی سال 89-1388

جلد سوم کارنامه مطالعات کاربردی سال 88-1385                                  جلد سوم کارنامه مطالعات کاربردی سال 89-1388

جلد چهارم کارنامه مطالعات کاربردی سال 88-1385                                 جلد چهارم کارنامه مطالعات کاربردی سال 89-1388