کتب منتشره سازمان از سالهای 1379  تا 1396

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال انتشار

1

صنعت بیمه در آئینه فقه و حقوق

منصور رستمی اول

1379

2

گزیده واژه شناسی بیمه درمان 

دکتر محمدمهدی قاسمی- دکتر حمیدرضا صفی خانی

 1382

3

بیمه همگانی خدمات درمانی از منظر قانون

نوشین دانش دهکردی

1384

4

اصلاحات در نظام دارویی

دکتر رضا رشیدی

1384

5

کتاب شناسی بیمه درمان

محمدرضا جمالی

1384

6

گزارش بیمه درمان اقشار آسیب پذیر شهری

دکتر حنان حاجی محمودی - دکتر حمیدرضا صفی خانی - دکتر ابوالقاسم موسوی

1384

7

تحلیلی بر عقد بیمه از منظر قانون

سیاوش شهیدی

1384

8

بیمه درمانی مکمل

دکتر حسین زارع

1384

9

نظام سلامت در دنیا (جلد 1)

دکتر حسین زارع

1384

10

نظام سلامت در دنیا (جلد  2 )                      

دکتر حسین زارع

1384

11

بیمه درمان پایه                                        

دکتر حسین زارع

1384

12

بیمه درمان اجتماعی                                   

دکتر حمید رضائی قلعه

1384

13

راهبردهای خصوصی سازی بیمه درمان (جلد 1)

دکتر حسین زارع

1384

14

راهبردهای خصوصی سازی بیمه درمان (جلد 2 )        

دکتر حسین زارع

1384

15

جستاری در اقتصاد سلامت ( جلد 1)

گزیده ای از مقالات سخنرانی در جلسات شورای اقتصاد

1384

16

جستاری در اقتصاد سلامت ( جلد 2)

گزیده ای از مقالات سخنرانی در جلسات شورای اقتصاد

1384

17

بیمه درمان روستائیان

دکتر مظفر کریمی

1386

18

هم اندیشی در بیمه درمان روستاییان ( مجموعه مقالات)

سازمان بیمه خدمات درمانی/ گروهی ازمولفان

1387

19

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1388-1385) جلد ا

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1389

20

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1388-1385) جلد2

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1389

21

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1388-1385) جلد3

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1389

22

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1388-1385) جلد4

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1389

23

رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده

دکتر فرزانه مفتون - دکتر افسون آئین پرست-  دکتر علی منتظری-دکتر فرانک فرزدی-    دکتر کتایون جهانگیری

1389

24

سیاستگذاری مراقبتهای بهداشتی ودرمانی

دکتر ابوالقاسم پور رضا -مجید خسروی- وحید علیپور-  صالح جعفری

1389

25

بیمه های اجتماعی در ایران (ازنگاه گزارشات فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی)

دکتر علی حسن زاده - سعیده فخیم علیزاد

1389

26

رسیدگی به فقرا و اقشار آسیب پذیر : راهبردهای هدفمند سازی یارانه ها

دکتر علی حسن زاده

1390

27

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1389-1388) جلد 1

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1391

28

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1389-1388) جلد 2

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1391

29

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1389-1388) جلد 3

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1391

30

کارنامه مطالعات کاربردی محدود سازمان بیمه خدمات درمانی (از سال 1389-1388) جلد 4

سازمان بیمه خدمات درمانی ( ستادی و استانی)

1391

31

خطوط راهنمای حکمرانی خوب در نهادهای تامین اجتماعی

دکتر علی حسن زاده

1391

32

گسترش پوشش تامین اجتماعی به خویش فرمایان

دکتر علی حسن زاده

1391

33

نظام های باز پرداخت دارو

دکتر علی حسن زاده

1393

34

گزارش جهانی سلامت ( سال 2010) تامین منابع در نظام سلامت

سید مرتضی ادیانی - احسانه اسحاقی- پوپک ابراهیم زاده- پروانه کیهانی

1393

35

خطوط راهنمای نماگرهای شهری در برنامه ریزی و توسعه شهر سالم

دکتر علی حسن زاده

1394

36

نظامهای بهداشتی درمانی تطبیقی

ایروان مسعودی اصل علی اخوان بهبهانی

1394

37

توانمندسازی بیمه شدگان (رویکردی در نظام سلامت ایران)

حمیدرضا ایزدبخش بهمن برزگر- مرضیه زرین بال ماسوله- سعید عطایی پور- نسیم غنبرطهرانی و انوشیروان محسنی بند پی

1394

38

تولیت در نظام سلامت ( از نظر تا عمل )

دکتر علی حسن زاده

1395

39

دانستنی های عمومی برای سلامت دهان و دندان

دکتر عبدالرضا معادی- دکتر محمد حسین خوشنویسان

1395

40

نکات تغذیه ای قبل، در طول درمان و پس از درمان سرطان

امین کوپایی- ندا جلیلیان

1395

41

غربالگری سرطان پستان ، بلی یا خیر؟

دکتر محسن بارونی- دکتر محمد جعفری- نوشین زهتاب- دکتر محمد جواد کبیر- دکتر آناهیتا کشاورزی و...

1395

42

خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت برای سیاست های قیمت گذاری دارویی کشور

دکتر علی حسن زاده

1395

43

شکاف در سلامت ، چالش جهان نابرابر

صادق غضنفری- حکیمه مصطفوی- محمد سلیمی

1395

44

ابعاد حقوقی توانمند سازی بیمه شدگان

دکتر مسلم آقایی طوق

1396

45

مدیریت داده در نهاد های بیمه اجتماعی (خطوط راهنمای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی) (فناوری اطلاعات و ارتباطات )

دکتر علی حسن زاده

1396