سه‌شنبه 13 خرداد 1399   13:06:40
1397/7/28 شنبهمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان درگفتگو با آی هینا:
یک میلیون و صد هزارنفر درلرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند/ نظام ارجاع درلرستان ازهدررفت منابع جلوگیری کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، گفت: برای جلوگیری از هدررفت منابع مقررشد که درنظام سلامت باتوجه به فرآیند بیمار محوری، با پرداخت هزینه مناسب و درشرایط مناسب خود خدمات مورد نیازرا دریافت کند.

حبیب خجسته درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با تبریک به مناسبت سالروز تصویب قانون بیمه همگانی و هفته بیمه سلامت، گفت: با توجه به جمعیت یک میلیون و 800 هزارنفریاستان لرستان باید تاکید کرد که خوشبختانه درحوزه سلامت ودربحث بیمه همگانی رایگان پوشش بیمه ای برای حدود یک میلیون و صد هزار نفر برای مردم لرستان درنظرگرفته شده است، بنابراین درحال حاضر خدمت رسانی قابل قبولی به مردماستان توسط بیمه سلامت انجام می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، با ابرازتشکر از خدمات رسانی مسئولان درحوزه سلامت به ویژه ازسوی بیمه سلامت، افزود: با لحاظ کردن سقف درمانی درصدی نارضایتی میان بیمه شدگان ایجاد شده است، اما خارج ازاین مباحث با بررسی های انجام شده و حضور میان مردم مشخص شده است که رضایتمندی نسبی میان مردم ازخدمات بیمه سلامت درمراکزدرمانی وجود دارد.

وی تصریح کرد: البته درخصوص نظام ارجاع باید اشاره کرد که استقراراین نظام درحوزه سلامت دربحث ارایه خدمات باپوشش فراگیر، با کیفیت و البته مبتنی بر مدیریت هزینه ها عامل موفقیت آمیز درحل مشکلات این حوزه است، نظام ارجاع پل ارتباطی میان ارایه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات است؛ضمن اینکه درکشورهای توسعه یافته هم سطح بندی خدمات به طور دقیق اجرا می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، گفت: درگذشته فرد هرخدمتی را می توانست درهرشرایطی بدون احساس نیاز واقعی دریافت کند، اما برای جلوگیری ازهدررفت منابع مقررشد که درنظام سلامت با توجه به فرآیند محوری،بیماربا پرداخت هزینه مناسب و درشرایط مناسب خود خدمات مورد نیازرا دریافت کند؛ لذا نظام ارجاع دراین زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده و باید این اقدامات گسترش پیدا کند؛ البته میزان آگاهی مردم نیزدر این خصوص  باید افزایش پیداکند.


 
امتیاز دهی