جمعه 9 خرداد 1399   05:02:05
پاسخگویی به رسانه ها
1392/8/9 پنجشنبه
پیرو درج مطلبی در روزنامه آفتاب یزد، مورخ 9/8/1392
« این بیمه خدمات درمانی است یا عذاب؟»

جوابیه سازمان بیمه سلامت ایران
با توجه به درج مطلبی در مورخ 13/7/1392 ، شماره 3877، صفحه 2 با موضوعیت « این بیمه خدمات درمانی است یا عذاب؟» به آگاهی می رساند انسولین های قلمی (گلارژین و آسپارت) در داروخانه های تحت پوشش نرم افزار تایید اینترنتی تا سقف 5 عدد ماهانه قابل تایید و دریافت می باشد. در صورت وجود بیش از 5 عدد از انسولین های ذکر شده در یک نسخه، بیمه شده می تواند جهت تایید نسخه به ادارات کل بیمه سلامت استان/شهرستان مراجعه نموده و پس از تایید، اقدام به اخذ دارو از داروخانه نماید.

 
امتیاز دهی