جمعه 9 خرداد 1399   05:56:56
سخن روز
1393/9/2 يكشنبه
حفاظت مالی، دسترسی عادلانه و سلامت محوری محورهای برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران


• ماموریت
سازمان بیمه سلامت ایران ماموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش
فراهم نماید.

• چشم انداز
سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی است معتبر، مشتری مدار و دانش محور که بهترین خدمات بیمه سلامت را در سطح منطقه ارائه می نماید.

• رسالت
- توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت
- دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت
- دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت
- کاهش سهم پرداخت از جیب مردم
- رفع همپوشانی بیمه ای
- بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

• اهداف راهبردی و اهداف استراتژیک سازمان بیمه سلامت ایران1393 تا 1396
1. خرید راهبردی خدمات پایه سلامت
2. افزایش منابع مالی پایدار مرتبط با حق بیمه بیمه شدگان و منابع مالی کشور
3. توسعه دانش  بیمه سلامت
4. بهبود تعامل و همکاری با سیاستگذاران، تامین کنندگان خدمات سلامت و سایر ذی نفعان
5. توسعه و بهبود قابلیت ها ، مهارت و انگیزش و تعلق سازمانی سرمایه انسانی سازمان
6. استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات بیمه سلامت و بیمه نامه الکترونیک
7. توانمند سازی بیمه شدگان
8. پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی و رتبه بندی استانها
9. پوشش همگانی بیمه پایه سلامت برای آحاد ایرانیان
10. بهبود مستمر کیفیت و مهندسی مجدد فرایندهای کلیدی ستاد و استان ها
11. کاهش تصدی گری در امور غیر حاکمیتی 
امتیاز دهی