نخستین نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با رسانه های گروهی کشور