فعالیتهای نوروزی، ضرورت کنترل و مدیرت در جهت ارائه خدمات مطلوب