برگزاری دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی و آسیب شناسی فرهنگی توسط هسته گزینش