دیدار مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و هیات همراه با مراجع عظام در شهر علم و اجتهاد«قم»