گرامیداشت یازدهمین سال اجرای برنامه پزشک خانواده-هتل المپیک