اولین نشست صمیمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با همکاران ستادی