نشست مشترک سازمان بیمه سلامت ایران با سازمان جهانی بهداشت