نشست سندیکای غیر دولتی بیمه خصوصی سلامت فرانسه با سازمان بیمه سلامت ایران