افتتاحیه ارائه دفترچه بیمه سلامت در نهاد ریاست جمهوری

نام عکاس:محمد حسین رسولی