حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سازمان بیمه سلامت ایران