روابط عمومی
تلفن های مستقیم روابط عمومی سازمان بیمه سلامت:
تلفن: 96881222
فاکس:
ایمیل روابط عممومی: info@ihio.gov.ir