بیمه سایر اقشار

افراد و گروه های تحت پوشش
             خانواده معظم شهدا:


مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی پدر، مادر، همسران، خواهر و برادر تحت تکفل و فرزندان شهدا با بهره مندی از سهم دولت ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند.

             جانبازان و آزادگان:


جانبازان ، آزادگان، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان با رعایت قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 با بهره مندی از سهم دولت در حق بیمه تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می گیرند.
 
           دانشجویان:

طبق قرارداد منعقده فی مابین معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با سازمان بیمه سلامت، دانشجویانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمان نمی باشند پس از ثبت نام تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و برای آنان از طریق ادارات بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان دفترچه بیمه دانشجویی صادر خواهد شد و افرادی که بدین صورت از مزایای بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند با عنوان "سایراقشار" شناخته می شوند. پرداخت 50 % حق بیمه سهم دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همسر و فرزندان آنان با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت در زمان تحصیل توسط دولت و 50% باقیمانده برای آن عده از دانشجویانی که توان پرداخت آنرا ندارند از طریق صندوق رفاه دانشجویان صورت میگیرد. جهت دانشجویان دوره های PHD و دکترای تخصصی پرداخت  50% باقیمانده را راسا" تقبل میکنند.                  

مددجویان و توانخواهان بهزیستی:
این گروه شامل مدد جویان و توانخواهان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی می باشند که حق بیمه درمان آنها بصورت 5% حداقل حقوق قانون کاراز طریق سازمان متبوع پرداخت میگردد و در صورت معرفی فرد از سوی موسسه بیمه گزار و پرداخت حق بیمه دفترچه بیمه صادر و در اختیار بیمه شده قرار می گیرد.

              روحانیون و طلاب حوزه های علمیه:

مطابق با قانون بیمه همگانی  حق بیمه  طلاب علوم دینی و روحانیون ، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت بر عهده دولت می باشد و در صورت معرفی فرد از سوی مرکز خدمات حوزه علمیه قم و پرداخت حق بیمه ، دفترچه بیمه صادر میگردد.


مشمولین:
فرد اصلی: به اعضاء تحت پوشش سازمان بیمه گزار اطلاق می گردد.
فرد تبعی 1 : همسر و سه فرزند اول ( طبق قانون تنظیم خانواده و جمعیت ) و کلیه فرزندان متولد قبل از تاریخ  26/2/73 ( فرزندان ذکورتا سن 22 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا 25 سال و اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال بکار) و فرزندان غیر بهره مند از یارانه در صورت جایگزینی مطابق با قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1388 در قالب تبعی 1 قرار خواهند گرفت.
فرد تبعی 2 : فرزندان چهارم وبعد ومتولدین پس ازتاریخ 26/2/73 و همسر دوم مرد و همسر و فرزندان بیمه شده اصلی خانم
فرد تبعی 3: پدر، مادر، خواهر، برادرو کلیه فرزندان خارج از سن شمول بیمه و .....
توجه) خانواده معظم شهدا و توانخواهان گرامی از قانون تنظیم خانواده مستثنی میباشند.


تاریخ اعتبار:

طبق مفاد مندرج در قراردادها، دفاتر درمانی معتبر می گردند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه:
    الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

 ب) اصل شناسنامه سرپرست
پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ت) تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ث) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
ج) معرفینامه کتبی از مؤسسه بیمه گزار (جهت طلاب و روحانیون)
چ) فیش پرداخت حق بیمه (در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائه فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد).
ح) هزینه صدور دفترچه
خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه:


الف) ارائه دفترچه قبلی.
ب‌)    فیش هزینه صدور دفترچه ( طبق شرایط قرارداد )
پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)
    ت) رویت اصل شناسنامه فرزندان انلث بالای 18 سال الزامیست.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه:


    الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)
    ب) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن ذکور بالای 18 سال و ارائه   گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت اشتغال به تحصیل
    پ) تأئیدیه مؤسسه بیمه گزار (در صورت تمدید قرارداد)
    ت) فیش هزینه صدور دفترچه
   ث ) فیش پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت از طرف بیمه شده
    چ) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)


مدارک مورد نیاز جهت ابطال دفترچه:
 الف) ارایه نامه مکتوب ازمؤسسه بیمه گزار و اعلام علت ابطال (علت منطبق با قوانین و ضوابط)
  ب) ارائه دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت المثنی دفترچه:
الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب‌)    ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل

پ) فیش هزینه صدور دفترچه (طبق شرایط قرارداد)

ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


محل دریافت دفترچه:
  الف) جهت صدور اولیه / تعویض / ابطال و المثنی دفترچه از طریق ادارات بیمه / نماینگیها / دفاتر پیشخوان

  ب) جهت تمدید دفترچه علاوه بر محلهای بند الف از طریق پورتال سازمان بیمه سلامت به آدرس اینترنتی زیر میتوان اقدام نمود.


http://ihio.gov.ir