بخش دولتی
تعرفه دولتی

دریافت فایل 


   
هیئت وزیران در جلسه 24/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

1ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی

1ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی وPhD  پروانه دار

(80,000) ریال

2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-PhD

(100,000) ریال

3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان

(120,000) ریال

4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

(144,000) ریال

5ـ کارشناس ارشد پروانه دار

(68,000) ریال

6ـ کارشناس پروانه دار

(56,000) ریال

ب- سهم پرداختی سازمان هـای بیمـه گـر بـرای ویـزیت اسـتادان، دانشـیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (6/1) برابر، (45/1) برابر و (35/1) برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل می باشد:

                                                                                                                            (ارقام به ریال)

ویزیت

استادیار

دانشیار

استاد

متخصص

سهم سازمان

95,000

سهم سازمان

102,000

سهم سازمان

112,000

سهم بیمه شده

30,000

سهم بیمه شده

30,000

سهم بیمه شده

30,000

جمع کل

125,000

جمع کل

132,000

جمع کل

142,000

فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

سهم سازمان

113,000

سهم سازمان

122,000

سهم سازمان

134,000

سهم بیمه شده

36,000

سهم بیمه شده

36,000

سهم بیمه شده

36,000

جمع کل

149,000

جمع کل

158,000

جمع کل

170,000

فوق تخصصی روانپزشکی

سهم سازمان

136,000

سهم سازمان

146,000

سهم سازمان

161,000

سهم بیمه شده

43,000

سهم بیمه شده

43,000

سهم بیمه شده

43,000

جمع کل

179,000

جمع کل

189,000

جمع کل

204,000

 

تبصره 1ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد.

تبصره 2ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمـانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

تبصره 3ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشـغول فعالیت می باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارایه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضـمیمه نمودن حکم حقـوقی تمـام وقتـی بر مبنـای مفـاد جـزء (ب) بند (1) توسط سازمان های بیمه گر قابل پرداخت است.

ج ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به شرح ذیل تعیین می شود:

1ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی

(3,900) ریال

تبصره ـ تا پایان خرداد سال 1393، ضـریب کای جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیـوتراپی بخش دولتی مطـابق ضـرایب کـای تعرفـه های مصـوب سـال 1392 مـلاک عمـل ارایـه دهنـدگان خـدمات درمـانی قرار می گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می گردد.

د ـ به سرجمع  تعرفه های خدمات آزمایشگاهی  و  پاتولوژی  و  ژنتیک بخش  دولتی  برای  سال  1393، سی درصد به تعرفه های مصوب سال 1392 اضافه خواهد شد.

هـ ـ به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1393، بیست و چهـار درصـد به تعرفـه های مصـوب سال 1392 اضـافه خواهـد شد. مشـروط بـر اینکـه رشـد تعرفـه هـای سـونوگرافی چهل و پنج درصد، رادیولـوژی (آنـالوگ، DR و CR) چهـل درصـد، اسکن ایزوتوپ ده درصـد، رادیوتراپی ده درصد، سی تی اسکن ده درصد و MRI ده درصد نسبت به سال گذشته باشد.    

و ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1393، به شرح جدول ذیل می باشد:

                                                                                                                                                            (ارقام به ریال)

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی (2 برابر سه تختی)

دو تختی (1.5 برابر سه تختی)

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت

 بیمار روانی

تخت بخش POST CCU

تخت بخشCCU

تخت بخش ICU جنرال، PED ICU, RICU, NICU

BICU

یک

1,800,000

1,350,000

900,000

387,000

450,000

630,000

3,177,000

900,000

1,638,000

2,088,000

4,176,000

4,592,000

دو

1,440,000

1,080,000

720,000

310,000

360,000

504,000

2,542,000

720,000

1,310,000

1,670,000

3,341,000

3,674,000

سه

1,080,000

810,000

540,000

232,000

270,000

378,000

1,906,000

540,000

983,000

1,253,000

2,506,000

2,755,000

چهار

720,000

540,000

360,000

155,000

180,000

252,000

1,271,000

360,000

655,000

825,000

1,670,000

1,827,000

 

تبصره 1ـ پرداخت سازمان های بیمه گـر بر مبنـای تعرفـه اقامت سـه تختی و بیشـتر در بخـش دولتی خواهد بود.

تبصره 2ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبـال)، براسـاس میـزان رشـد سرفصل های خـدمتی و جزئیـات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 3ـ داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مـورد توافـق در بخـش دولتـی توسط مراکـز ارایه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهـت تهیـه دارو و تجهیـزات پزشـکی به بیرون از مراکز را ندارند.

زـ تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش دولتی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می گردد:

1ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان، معـادل پنج هزار و سیصد (5,300) ریال در ساعات روز و شش هزار و چهارصد (6,400) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل تعیین می شود.

2ـ تعرفـه خـدمات حرفـه ای داروسـاز جهـت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرسـت آنهـا توسـط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسـخه و حـداکثر تا سقف چهار هزار و یکصد (4,100) ریال تعیین می شود.

2 ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است اعداد اعلام شده در این تصویب نامه را تا سه رقم گرد نماید.

3ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1393 به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری دولتی ده درصد.

ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد.

....

5ـ تعرفه های بخش دولتی از ابتدای اردیبهشت 1393 برای بخش غیر دولتی نیز لازم الاجرا است.

6ـ این تصویب نامه از ابتدای اردیبهشت 1393 لازم الاجرا می باشد. ارزش ریالی ضرایب جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.