اهداف و وظایف مشمولان

اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران:

- توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت
- دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت
- دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت
- کاهش سهم مردم (پرداخت از جیب یا o.o.p) 
- رفع هم پوشانی بیمه ای
- بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع